#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Realizované

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

uk

 

Projektová dokumentace na půdní vestavbu ZŠ II.stupeň Dolní Poustevna

(1.11.2016)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

eu
 

Kanalizace a ČOV

(14.12.2016)

Kanalizace a ČOV Dolní Poustevna

---------------------------------------------------------------------------------------------------

eu
 

Projekt "Hockey-united.eu 2016/2017"

(31.11.2016)

Projekt "Hockey-united.eu 2016/2017" navazuje na již zrealizovaný projekt mládeže Dolní Poustevny pod názvem "Hockey-united.eu 2015".
Jedná se o rekreační a výkonnostní sport, který probíhá jak v letním (in-line) tak v zimním období (bruslení, hokej). Město Dolní Poustevna získalo na tuto akci dotaci ve výši 6.465,37 Eur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

čez

Workoutové hřiště

(30.11.2016)

Městu Dolní Poustevna byla poskytnuta dotace ve výši 80.000,- Kč na výstavbu „workoutového hřiště“ v prostorách městského parku. Tuto částku poskytla společnost ČEZ Distribuce, a.s. a realizace projektu je plánována na měsíc březen 2017.

Co je to vlastně street workout? Jedná se o druh posilování, které existuje již od nepaměti, jen jeho název je poměrně nový. Tento druh cvičení se u mladých i dospělých lidí těší velké popularitě. Je to především proto, že ke cvičení potřebujete pouze vlastní váhu těla a několik základních prvků, které naleznete právě na workoutových hřištích – hrazdy, bradla, lavičky.

V rámci doprovodných úprav k uvedenému projektu ošetří Město Dolní Poustevna stávající přestárlou zeleň a doplní ji novými pestrými výsadbami, které kladně ovlivní životní prostředí během všech ročních období a místo tak bude sloužit ke každodenní rekreaci obyvatel.

Věříme, že náš záměr také pomůže sblížit všechny věkové kategorie, které se budou v tomto místě setkávat. Myslíme si, že tento projekt významně přispěje k bezproblémovému soužití všech generací, které je pro život lidí tak důležité a které mnohdy velice chybí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

uk

(23.11.2016)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

eu

"Dotace v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020"- 2. kolo

(21.10.2016)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

eu                                  sncz

 

Filmový záznam o projektu Ukažme vodě hranice, č.100250806

 

Projekt "Ukažme vodě hranice" 

(18.7.2016)

Město Dolní Poustevna, ve spolupráci s městem Hohnstein, oficiálně zahájilo 15.08.2016 v „Centru setkávání“ nový mezinárodní projekt s názvem „Ukažme vodě hranice/ Dem Wasser Grenzen zeigen", (registrační číslo projektu 100250806). Tento projekt je prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Projekt s celkovými náklady obou partnerských stran ve výši 1.599.144,64 EUR bude realizován po dobu 3 let. Jeho cílem je vzdělávání a zvýšení odbornosti zasahujících složek (hasiči, místní samospráva),  výměna informací a zkušeností na obou stranách hranice (jazykové vzdělávání, společná odborná školení a cvičení, sdílení informací při krizových situacích) a realizace informačních a motivačních akcí pro obyvatele, děti a mládež (vzdělávání, oslovení nových členů sborů). V rámci projektu vznikne koncepce vzájemné spolupráce obou partnerských měst při případných živelných katastrofách. Dále je v projektu pro obě města naplánováno pořízení vozidel vybavených speciální hasičskou technikou,  nákup technických prostředků a výstroje pro řešení povodní popř. jiných mimořádných událostí. Partneři v Hohnsteinu navíc vystaví v místní části Goßdorf novou hasičskou zbrojnici.

Tento projekt vznikl na základě dlouhé a usilovné snahy obou parterů a je v pořadí již druhým velkým úspěšným společným projektem posledních let.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

logouk

Dotace v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020

 (29.6.2016)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

uk

18. Mezinárodní loutkový festival Dolní Poustevna

(30.5.2016)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

mv

Projekt "Asistent prevence kriminality 2016"

(20.5.2016)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprava hřbitovní kaple

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo Městu Dolní Poustevna projekt a přidělilo mu nejvyšší možnou dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015  ve výši 300.000,-Kč. Předmětem projektu je realizace rekonstrukce stávající hřbitovní kaple, s cílem zlepšení dispozičního řešení pro smuteční obřady v našem městě. Realizací se rozumí oprava fasády celého obvodového pláště hřbitovní kaple včetně přidružených prací. V současné době probíhá výběrové řízení na tyto stavební práce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

uk

17. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně

Již tradiční mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně podpořil v tomto roce 2015 Ústecký kraj dotací ve výši 100.000,- Kč. Tyto peníze budou použity na úhradu odměn pozvaným loutkovým souborům za odehraná představení.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

eu

Zateplení objektu č.p. 192 Dolní Poustevna

(28.1.2015)

Státní fond životního prostředí ČR akceptoval žádost o dotaci ve výši 1.592.197,-Kč, kterou podalo město Dolní Poustevna  na "Zateplení objektu č.p. 192", kde nyní sídlí ZŠ a Praktická škola Gabriely Pelechové. Veřejnou zakázku na zateplení objektu vyhrála firma KM Nezmar.  Realizace akce proběhla v roce  2015.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

logoAsistent prevence kriminality

Město Dolní Poustevna uspělo v roce 2015 s žádostí o dotaci ve výši 283.000,- Kč od MV ČR na projekt "Asistent prevence kriminality" a získalo 100 % dotace, o kterou si zažádalo.

 

V příloze najdete informace k projektu v rámci prevence kriminality v Dolní Poustevně.

 

Na podporu aktivit souvisejících se sociální integrací dětí a mládeže, na zvyšování bezpečí ohrožených skupin lidí nebo na snižování drogové závislosti se chce zaměřit město Dolní Poustevna při naplňování plánu prevence kriminality v letech 2015-2020.

 

Z navrhovaného plánu vychází také projekt pro letošní rok, kde hlavním cílem je zejména snížení počtu trestných činů a přestupků ve městě, garance bezpečnosti a veřejného pořádku v obci a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel, pokles bagatelní a latentní protiprávní činnosti, prevence sousedských sporů a zmírnění negativního náhledu majority na osoby sociálně vyloučené.

 

Dílčím cílem je lepší komunikace a spolupráce relevantních aktérů (obce, APK, Policie ČR, Probační a mediační služba, sociální odbor, NNO apod.) a poradenská činnost asistenta cílovým skupinám.

Druhým dílčím cílem je zaměstnání osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných na pozici APK, který povede ke zvýšení jejich pracovních a sociálních kompetencí.  Asistenti prevence kriminality získají nové znalosti a dovednosti v oblasti práva, bezpečnosti, prevence kriminality, realizace hlídkové služby a komunikace. Tím se stanou konkurenceschopnějšími na trhu práce. Celkové náklady na tento projekt jsou odhadovány na 315.000,- Kč, kde cca 11% finančních prostředků pokryje město, zbývající část bude poskytnuta z dotace MV ČR. Asistenti budou jakýmsi spojovacím můstkem mezi policií a občany. Prostředníky, kteří by měli přispět k dlouhodobému uklidnění situace, ke snížení kriminality ve městě zejména díky účinnému předcházení trestné činnosti.

 

Jako zdaleka největší bezpečností riziko v našem městě se v současné době jeví především užívání návykových látek, zejména drog. Je velmi rozšířené u obyvatel stále mladšího věku, přičemž obzvláště ohroženou skupinou jsou mladí nezaměstnaní lidé. S tím úzce souvisí vzrůstající drobná, často neoznamovaná kriminalita, výtržnictví a vandalismus, které vedou ke zhoršování sousedských vztahů.

 

V rámci prevence proti těmto skutečnostem, chce město Dolní Poustevna vytvářet a podporovat partnerství s relevantními sektory ve společnosti a začlenit prevenci kriminality jako trvalou součást podpory rozvoje naší společnosti. Účast obcí a občanské společnosti je pro prevenci kriminality zásadní, zejména při identifikaci priorit, při zavádění a vyhodnocování programů a při identifikaci zdrojů. Na obcích leží váha výkonu projektů, aktivit a opatření prevence kriminality a od toho se odvíjí spokojenost občanů, jejich pocit bezpečí a omezení trestné činnosti.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

opzp

Varovný protipovodňový systém města Dolní Poustevna

(31.12.2012)

V rámci Operačního programu Životního prostředí - výzvy č. 37 uspělo město Dolní Poustevna se svojí žádostí o dotaci na projekt "Varovný protipovodňový systém města Dolní Poustevna" v hodnotě 1 678 200,-Kč. Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti města. Zpracováním digitálního povodňového plánu Dolní Poustevny a vybudováním varovného hlásného protipovodňového systému s bezdrátovým místním informačním systémem dojde k vytvoření spolehlivého nástroje v řízení povodňových rizik. Povodňový plán bude základem dat pro rozhodovací činnost při povodňové situaci a varovný hlásný systém umožní včasné varování obyvatelstva obce, zejména těch v rizikových oblastech. Hlásné hydrologické profily budou umístěny v místech, kde mají nejvyšší pravděpodobnost včas upozornit na povodňové nebezpečí a zmírnit či zabránit významným škodám na majetku, případně ohrožení zdraví a života obyvatel.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------