#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo ÚK

2020

2019

 • projekt "S knihou do života" 

  Účastníci 3-6. tříd si v rámci čtenářského klubu rozvily čtenářskou gramotnost a dovednost a společně se pravidelně scházeli nad knihou v rámci plánovaného rozvoje čtenářského společenství mezi dětmi, rodiči a osobnostmi města. Nastartováním čtenářského klubu došlo v našem městě k vytvoření plnohodnotné volnočasové aktivity. 

 

 • projekt "Obnova a vybavení školní jídelny" - v rámci tohoto projektu jsou školní jídelny v MŠ a ZŠ v Dolní Poustevně vybaveny výkonnější technologií kuchyní, tzn. do jídelny v ZŠ byla pořízena myčka na nádobí a pracovní stůl, do jídelny v MŠ pracovní stůl s posuvnými dvířky,

publicita

 

 • projekt "Sportovní vybavení"  - v rámci realizace projektu bylo pořízeno sportovní vybavení pro výuku tenisu v Dolní Poustevně a upravily se tenisové kurty.

publicita

 • projekt "21. Loutkový festival v Dolní Poustevně" -  ve dnech 20.09 -22.09.2019 vystoupí v Dolní Poustevně minimálně 10 loutkových souborů. Projekt není zaměřen lokálně pro Dolní Poustevnu, ale dostává regionální a nadregionální charakter. Šluknovský výběžek leží stranou kulturních center a tento handicap projektem zmírňujeme. Díky festivalu se Dolní Poustevna stane vždy na jeden víkend v roce centrem dětského loutkového divadélka, na které zavítá mnoho návštěvníků a účinkujících. Tato akce přispěje ke zlepšení povědomí o pohraničí a o tradici loutkového divadla v České republice. Kulturně společenská setkávání všech příznivců pohádek a zvláště loutkových představení má pozitivní dopad na estetické vnímání diváků, kulturní vzdělanost, odbourává vzájemné předsudky.

  plakát

 

Realizované

Soupis projektů Města Dolní Poustevna od r. 2011 do r. 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

Souhrn projektů podpořených Ústeckým krajem v předchozích 3 letech

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekty podpořené v r. 2018 Ústeckým krajem: 

 • Kompostéry pro občany

Město Dolní Poustevna zakoupilo na základě podpory Ústeckého kraje kompostéry, kam mohou místní občané, organizace a školy, které projevili zájem o kompostování na základě poptávkového řízení města, ukládat bioodpady. Pořízením těchto nádob se zefektivní využití biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v naší obci Dolní Poustevna a sníží se množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve svozu komunálních odpadů. Vzniklý substrát může být používán např. ke hnojení pozemků. V případě, že budou mít ještě někteří občané zájem o bezplatné zapůjčení těchto kompostérů, mohou se obrátit na p. Ivetu Malou, tel. 739 067 286, email: zp@dolnipoustevna.cz.

 

 • Vybavení sběrného místa

Cílem tohoto projektu je zajistit kvalitní technické vybavení nového sběrného místa, které bude sloužit ke sběru, výkupu, shromažďování a skladování odpadů vznikajícího na území města Dolní Poustevna a pomůže tak snížit produkci směsného komunálního odpadu zvýšením míry separace využitelných složek komunálního odpadu.

  foto  foto  foto

 • Pořízení štěpkovače

 Cílem projektu bylo usnadnění procesu využití odpadů z údržby veřejné zeleně a soukromých zahrad.

     Video - štěpkovač

 

foto foto foto foto

 

 • Aleje k Filipovu údolí

Návrh vegetačních úprav (krajinotvorného opatření) v rámci tohoto projektu řeší rozšíření stávající zeleně v obci a kat. území Dolní Poustevna za účelem zvýšení biodiverzity v rámci přechodu intravilánu do extravilánu. Zájmové území výsadby se nachází v jihozápadní okrajové části obce Dolní Poustevna a je rozděleno na tři dílčí lokality, které jsou situovány v těsné blízkosti:

-     ulice Nádražní, podél oplocení sportovního areálu,

-     bezejmenná nezpevněná místní komunikace za sportovním areálem,

-     volné prostranství podél polní komunikace k Filipovu údolí.

fotofoto   foto  foto

 

 • Hospodaření v lesích Ústeckého kraje

 

 • Slavnosti města 2018

Čtyři, pro naše město Dolní Poustevna velmi slavná výročí, jsou dostatečným odůvodněním oslav v našem městě pro rok 2018. Dolní Poustevna je malé městečko ve Šluknovském výběžku, obklopené ze tří stran Německem. Ve městě žije mnoho mladých lidí s malými dětmi, ale je zde i častý pohyb turistů a obyvatel z nedalekého města Sebnitz a jeho okolí. Doprava za kulturou je náročná, nejbližší velké kulturní zařízení je v Rumbuku, Varnsdorfu, Děčíně nebo v České  Lípě. Je proto třeba kulturu za obyvateli tohoto "zapadlého koutu" vozit.  Hlavním cílem projektu je přivést kvalitní kulturu pro děti i jejich rodiče do míst, kterým se dodnes říká "DRSNÝ SEVER".  Žijeme na konci světa, ale žijeme tady rádi a chceme, aby zde zůstavali mladí lidé s dětmi a aby se vracely naše děti a my jim měli co nabídnout.  Tento projekt podpořil Ústecký kraj částkou 200 000,- Kč.

výstava  foto foto

 

 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice

V rámci rekonstrukce byly provedeny nutné úpravy hasičské zbrojnice a přilehlých garáží tak, aby bylo možné řádné garážování hasičských vozidel a techniky. Hasičská zbrojnice nyní odpovídá současným předpisům (hygienické, technické, aj) a požadavkům. Rekonstrukce byla provedena dle projektové dokumentace. Ústecký kraj tento projekt podpořil částkou 500 000,- Kč.

foto foto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektová dokumentace na půdní vestavbu ZŠ II.stupeň Dolní Poustevna - projekt podpořil Ústecký kraj

(1.11.2016)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uk

(23.11.2016)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

eu

"Dotace v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020"- 2. kolo

(21.10.2016)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                               

uk

Dotace v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020

 (29.6.2016)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

uk

18. Mezinárodní loutkový festival Dolní Poustevna

(30.5.2016)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

uk

17. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně

Již tradiční mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně podpořil v tomto roce 2015 Ústecký kraj dotací ve výši 100.000,- Kč. Tyto peníze budou použity na úhradu odměn pozvaným loutkovým souborům za odehraná představení.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

eu

Zateplení objektu č.p. 192 Dolní Poustevna

(28.1.2015)

Státní fond životního prostředí ČR akceptoval žádost o dotaci ve výši 1.592.197,-Kč, kterou podalo město Dolní Poustevna  na "Zateplení objektu č.p. 192", kde nyní sídlí ZŠ a Praktická škola Gabriely Pelechové. Veřejnou zakázku na zateplení objektu vyhrála firma KM Nezmar.  Realizace akce proběhla v roce  2015.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

logoAsistent prevence kriminality

Město Dolní Poustevna uspělo v roce 2015 s žádostí o dotaci ve výši 283.000,- Kč od MV ČR na projekt "Asistent prevence kriminality" a získalo 100 % dotace, o kterou si zažádalo.

 

V příloze najdete informace k projektu v rámci prevence kriminality v Dolní Poustevně.

 

Na podporu aktivit souvisejících se sociální integrací dětí a mládeže, na zvyšování bezpečí ohrožených skupin lidí nebo na snižování drogové závislosti se chce zaměřit město Dolní Poustevna při naplňování plánu prevence kriminality v letech 2015-2020.

 

Z navrhovaného plánu vychází také projekt pro letošní rok, kde hlavním cílem je zejména snížení počtu trestných činů a přestupků ve městě, garance bezpečnosti a veřejného pořádku v obci a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel, pokles bagatelní a latentní protiprávní činnosti, prevence sousedských sporů a zmírnění negativního náhledu majority na osoby sociálně vyloučené.

 

Dílčím cílem je lepší komunikace a spolupráce relevantních aktérů (obce, APK, Policie ČR, Probační a mediační služba, sociální odbor, NNO apod.) a poradenská činnost asistenta cílovým skupinám.

Druhým dílčím cílem je zaměstnání osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných na pozici APK, který povede ke zvýšení jejich pracovních a sociálních kompetencí.  Asistenti prevence kriminality získají nové znalosti a dovednosti v oblasti práva, bezpečnosti, prevence kriminality, realizace hlídkové služby a komunikace. Tím se stanou konkurenceschopnějšími na trhu práce. Celkové náklady na tento projekt jsou odhadovány na 315.000,- Kč, kde cca 11% finančních prostředků pokryje město, zbývající část bude poskytnuta z dotace MV ČR. Asistenti budou jakýmsi spojovacím můstkem mezi policií a občany. Prostředníky, kteří by měli přispět k dlouhodobému uklidnění situace, ke snížení kriminality ve městě zejména díky účinnému předcházení trestné činnosti.

 

Jako zdaleka největší bezpečností riziko v našem městě se v současné době jeví především užívání návykových látek, zejména drog. Je velmi rozšířené u obyvatel stále mladšího věku, přičemž obzvláště ohroženou skupinou jsou mladí nezaměstnaní lidé. S tím úzce souvisí vzrůstající drobná, často neoznamovaná kriminalita, výtržnictví a vandalismus, které vedou ke zhoršování sousedských vztahů.

 

V rámci prevence proti těmto skutečnostem, chce město Dolní Poustevna vytvářet a podporovat partnerství s relevantními sektory ve společnosti a začlenit prevenci kriminality jako trvalou součást podpory rozvoje naší společnosti. Účast obcí a občanské společnosti je pro prevenci kriminality zásadní, zejména při identifikaci priorit, při zavádění a vyhodnocování programů a při identifikaci zdrojů. Na obcích leží váha výkonu projektů, aktivit a opatření prevence kriminality a od toho se odvíjí spokojenost občanů, jejich pocit bezpečí a omezení trestné činnosti.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

opzp

Varovný protipovodňový systém města Dolní Poustevna

(31.12.2012)

V rámci Operačního programu Životního prostředí - výzvy č. 37 uspělo město Dolní Poustevna se svojí žádostí o dotaci na projekt "Varovný protipovodňový systém města Dolní Poustevna" v hodnotě 1 678 200,-Kč. Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti města. Zpracováním digitálního povodňového plánu Dolní Poustevny a vybudováním varovného hlásného protipovodňového systému s bezdrátovým místním informačním systémem dojde k vytvoření spolehlivého nástroje v řízení povodňových rizik. Povodňový plán bude základem dat pro rozhodovací činnost při povodňové situaci a varovný hlásný systém umožní včasné varování obyvatelstva obce, zejména těch v rizikových oblastech. Hlásné hydrologické profily budou umístěny v místech, kde mají nejvyšší pravděpodobnost včas upozornit na povodňové nebezpečí a zmírnit či zabránit významným škodám na majetku, případně ohrožení zdraví a života obyvatel.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------