#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logo

r. 2020

projekt " Rekonstrukce sportovní haly v Dolní Poustevně"

Město Dolní Poustevna se stalo úspěšným žadatelem o dotaci z programu 298 22 - akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR, podprogram 298D2280, Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Obdrží tak dotaci na rekonstrukci sportovní haly ve výši 16 miliónů korun. Stavební úpravy v rámci plánované rekonstrukce řeší úpravu stávající vnitřní dispozice sociálního zázemí v 1. NP sportovní haly, jakožto zázemí pro krytou víceúčelovou plochu, zbudování nástavby nad sociálním traktem 1. NP pro ubytování sportovců včetně sociálního zařízení. Z důvodu bezpečnostních a provozních dále i přístavbu spojovacího schodišťového prostoru s novým hlavním vstupem do sportovní haly. Za účelem snížení energetické náročnosti objektu bude provedeno komplexní zateplení budovy. Jednotlivá hygienická zařízení ve sportovní hale budou přizpůsobena kapacitě objektu a modernizována tak, aby splňovala požadavky ČSN 73 4108. Součástí změny dispozičního řešení je i komplexní výměna vnitřních rozvodů kanalizace, vody a vytápění s napojením na stávající technickou infrastrukturu sportovní haly, tj. přípojky sítí technické infrastruktury.
Zlepšení občanské vybavenosti pro sportovní užití nad stávající rámec je zásadní prioritou obce, a to za účelem zvýšení životní úrovně široké místní veřejnosti. Rekonstrukce sportovní haly je pro obec významným počinem nejen pro současné, ale i pro budoucí generace.